Офіційні правила

акції «Придбай планшет Asus* МЕ 70 та отримай «СЕРТИФІКАТ ВІД РОЗУМНИКІВ**» у подарунок»

1. Загальні положення

1.1. Замовником рекламної акції під умовною назвою «Придбай планшет Asus МЕ 70 та отримай Сертифікат від Розумників* у подарунок» (далі «Акція») є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІНТЕЛ УКРАЇНА».

Код ЄДРПОУ 38260337,

контактний номер телефону (044) 490-64-88.

1.2. Організатором Акції є ТОВ «Фреш Маркетинг»:

Код ЄДРПОУ: 36286002,

вул. Васильківська, 2А, оф. 132, 03040, Київ,

контактний номер телефону: (044) 503-13-31,

www.freshmarketing.biz

1.3. Виконавець Акції – це Організатор Акції, або третя сторона, що уповноважена Організатором.

1.4. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до продукції Asus і стимулювання споживачів до придбання планшетів Asus МЕ70 (далі - «Акційна продукція»).

1.5. Терміни та територія проведення Акції

1.5.1. Акція триває - з 19 листопада 2014 року по 09 січня 2015 року включно.

1.5.1.1. Терміни проведення Акції можуть бути змінені на вимогу Замовника та / або за пропозицією Організатора, шляхом внесення змін до даних Правил.

1.5.1.2. Акція припиняється по закінченню подарункового фонду, передбаченого п. 1.6. Правил.

1.5.1.3. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації в разі зміни термінів Акції.

1.5.2. Акція проводиться на території України,

у наступних магазинах- партнерах Акції (як Інтернет-магазинах, так і торгівельних точках):

Moyo (в т.ч. moyo.ua)

Brain Computers

Itbox.ua

Notebooker (в т.ч notebooker.ua)

Компьютерний Всесвіт (в т.ч. kv-ua.net)

1.6. Подарунки для даної Акції:

1.6.1. Подарунком для даної Акції є подарунковий сертифікат від Розумників*.

1.6.2. Подарунковий фонд Акції становить - 1000 подарункових сертифікатів.

1.6.3. Кількість Подарунків обмежена подарунковим фондом, визначеним п. 1.6.2. Правил.

2 . Учасники Акції

2.1. В Акції можуть брати участь повнолітні особи, яким на момент придбання Акційної продукції виповнилося 18 років. Участь в Акції неповнолітніх осіб, недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їх представників в порядку, визначеному законодавством України.

2.2. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати або використати отриманий в результаті участі в Акції Подарунок, він має право передати/поступитися своїм правом на Подарунок або його отримання, відповідно до цих Правил та застосовуваним законодавством України, третій особі.

2.3. В Акції забороняється брати участь працівникам і представникам Замовника, Виконавця та Організатора, а також афілійованим з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших організацій та індивідуальних підприємців, причетних до організації та/або проведення цієї Акції, а також членам їх сімей.

2.4. Неухильне дотримання всіх положень даних Правил є необхідною умовою для участі в Акції. Учасник Акції, який не дотримувався цих Правил Акції, вважається таким, що втратив статус Учасника Акції і не має права на одержання від Організатора та/або Замовника будь-якої компенсації.

2.5. В будь-якому разі, дана Акція дійсна лише для кінцевих споживачів планшетів Asus МЕ70, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

3. Зміст і умови Акції, порядок отримання Подарунка

3.1. В Акції мають право брати участь особи, які відповідають вимогам, зазначеним у п. 2.1. цих Правил, і які, в період проведення Акції, визначений в п. 1.5. Правил, придбали Акційну продукцію в одному з магазинів-партнерів, перелік яких визначений в п. 1.5.2. Правил.

3.2. Кожний Учасник, який придбав Акційну продукцію в одному з магазинів-партнерів, перелік яких визначений в п. 1.5.2. Правил автоматично отримує Подарунок.

3.3. В разі повернення Акційної продукції на підставі статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» Учасник втрачає право на отримання Подарунка.

4 . Інші умови Акції

4.1. Приймаючи участь в Акції Учасник підтверджує, що він згоден з цими Правилами проведення Акції, які розміщені на сайті http://rozumniki.com/rules

4.2. Учасник Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років і він жодним чином не обмежений для того, щоб взяти участь в даній Акції.

4.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).

4.4. Замовник та/або Організатор не несе відповідальності у разі настання таких форс -мажорних обставин: стихійного лиха, пожежі, повені, військових дій будь-якого характеру, блокад, суттєвих зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора та/або Замовника обставин.

4.5. За реалізацію Акції, у тому числі за надання необхідної інформації щодо термінів, умов та порядку проведення Акції, функціонування механізму вручення Подарунків несе відповідальність Організатор Акції.

4.6. Оплата зобов'язань з оподаткування (за наявності таких), повідомлення відповідних державних податкових органів та виконання відповідних податкових зобов'язань є обов'язком Організатора.

4.7. У випадку виникнення ситуації , що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції, згідно вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

4.8. Учасники погоджуються, що Замовник і Організатор, так само, як і рекламні та промоутерські агентства Замовника та Організатора, а також їх посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання Подарунку, або участі в Акції.

4.9. Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом, компенсація або будь-які інші виплати в зв’язку з неможливістю отримання Подарунка, або з будь-яких інших причин не допускаються.

4.10. Замовник залишає за собою право змінити ці Правила, а також призупинити або скасувати Акцію в будь-який час і за будь-якої причини без попереднього повідомлення.

4.11. Замовник здійснює контроль за проведенням Акції, при цьому його рішення є остаточними. З питань, пов'язаних з Акцією, Замовник в листування не вступає.

4.12. Умовою участі в Акції є прийняття цих Правил як остаточних, при цьому Учасники погоджуються дотримуватися даних Правил.

4.13. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті http://rozumniki.com/rules; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції у місцях продажу, зазначених у пункті 1.5.2.

4.14. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

5. Персональні дані

5.1. Для проведення даної Акції, в тому числі і для отримання Подарунку в межах цієї Акції, Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це визначено даними Правилами.

5.2. Особисті дані зберігаються та оброблюються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора Акції. Збір інформації згідно з п. 7.1. також дозволить Організаторові Акції якнайшвидше передати Подарунок Акції Переможцям Акції, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

5.3. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Організатор Акції має право на передачу персональних даних Учасників Акції своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.

5.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відео матеріалах, в мережі Інтернет, інтерв'ю ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання (передачу) інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та у розумінні ч.1. ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р. зі змінами та доповненнями.

* Назви і товарні знаки належать їх законним правовласникам.

** СЕРТИФІКАТ ВІД РОЗУМНИКІВ – демоверсія педагогічних ігор «МАТЕМАТИКА» (для дітей віком від 4 до 6 років) видавництва «РОЗУМНИКИ».